Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh
Bản ghi cập nhật vào:Thursday, October 09, 2008
Bản ghi hết hạn:Tuesday, July 25, 2282
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Tây Ninh
 Địa chỉ:276 đường 30/4, khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
 Lĩnh vực chứng nhận:Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
 Loại hình cấp Giấy CN:Thu hẹp
 Số Giấy CN:0155/2008-TH
 Ngày cấp GCN:26/10/2009
 Ngày hết hạn GCN:09/07/2011
 Tổ chức chứng nhận:Trung tâm Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn
 
 Thông tin chi tiết:

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trong các hoạt động:

 

1. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi    đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức;

2. Trình duyệt cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường;

3. Trình duyệt cấp giấy phép hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

4. Thẩm định báo cáo, đánh giá tác động môi trường của dự án, cơ sở theo phân cấp;

5. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật và xử lý các vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

 

 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp