Ban Đánh giá sự phù hợp

Trang chủ::Đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp::Các đơn vị được cấp giấy chứng nhận phù hợp TCVN/ISO 9001:2000::Màn hình in
Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận
Bản ghi cập nhật vào:Monday, December 06, 2010
Bản ghi hết hạn:Saturday, September 20, 2284
Thông tin thành viên:  
  
 Nhập bởi:huong
 Tỉnh/Thành phố::Hanoi
  
Ad Information:  
  
 Tỉnh/T.phố:Bình Thuận
 Địa chỉ:số 04 Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 Điện thoại/Fax:062.3832949/062.3822518
 Email:snvubith@snoivu.binhthuan.gov.vn
 Lĩnh vực chứng nhận:Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về nội vụ
 Loại hình cấp Giấy CN:Mới
 Số Giấy CN:0355/2010
 Ngày cấp GCN:13/8/2010
 Ngày hết hạn GCN:12/8/2013
 Tổ chức chứng nhận:Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
 
 Thông tin chi tiết:

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về nội vụ trong các hoạt động:

 

1.     Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử và miễn nhiệm thành viên Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

2.     Thẩm định hồ sơ và trình thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử  thành viên thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện;

3.     Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã;

4.     Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định thành lập, chia tách thôn;

5.     Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cử cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan, học tập ở nước ngoài;

6.     Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

7.     Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, phê duyệt điều lệ hoạt động của tổ chức hội;

8.     Thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các đề án cải cách thủ tục hành chính;

9.     Tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thuyên chuyển và tiếp nhận cán bộ công chức, viên chức;

10.  Tổ chức thi, xét chuyển ngạch, nâng ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức;

 Kỷ luật cán bộ công chức, viên chức
 


 
Quay lại xem chi tiết
 

Ban Đánh giá sự phù hợp